Noslēdzies projekts, kas risina sadzīves notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantojuma problēmas Latvijā

Biedrības „Latvijas Biotehnoloģijas asociācija” struktūrvienība CLEANTECH LATVIA (Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris) ir noslēguši projektu „Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde”.

Ņemot vērā notekūdeņu dūņu milzīgos apjomus Latvijā tas ir neizmantots atjaunojamais energoresurss. Lielākā daļa notekūdeņu dūņas tiek uzglabātas un netiek izmantotas. Projektā Cleantech Latvia veica dažu notekūdeņu apsaimniekotāju datu analīzi un secināja, ka šis resurss ir nepilnvērtīgi izmantots un daudzos gadījumos dūņu piesārņojums nepārsniedz likumdošanā noteiktās robežās, līdz ar to tas ir nozīmīgas resurss tālākai izmantošanai.

Projekta rezultātā ekspertu komanda ir apkopojusi un analizējusi Latvijas notekūdeņu dūņu saražoto daudzumu, izmantoto un pieejamo uzglabāšanas un apstrādes – pārstrādes tehnoloģijām un risinājumiem, un izstrādājusi ieteikumus dūņu apsaimniekošanas jautājumos Latvijā. Kā arī ir izstrādāts algoritms ar kura palīdzību notekūdeņu un kanalizācijas uzņēmumi Latvijā un valsts pašvaldības varētu izvēlēties sev ekonomiski izdevīgāko un videi draudzīgāko dūņu pārstrādes tehnoloģiju.

Projekta rezultātā ekspertu komandas izstrādāto rekomendāciju galvenie ieteikumi:

  • veikt izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar baktēriju klātbūtni dūņās un papildus izstrādājot vai adaptējot ES valstīs jau esošo atbilstošu paraugu noņemšanas metodiku apstrādātajām notekūdeņu dūņām un notekūdeņu dūņu kompostam atbilstošai patogēno baktēriju analizēšanas veikšanai;
  • nepieciešamas izmaiņas valsts likumdošanā attiecībā pret dūņu uzglabāšanu un izstrādāt vienotu valsts stratēģiju notekūdeņu dūņu apstrādei un izmantošanai;
  • izskatīt iespēju izmantot iegūtās dūņas un to kompostu degradēto platību atjaunošanā/apmežošanā;
  • uzlabot un papildināt kvantitatīvo un kvalitatīvo datu uzskaite, lai nodrošinātu statistisko informāciju par reālajiem notekūdeņu dūņu apjomiem, to kvalitāti un apstrādes/pārstrādes veidiem;

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta sadarbības partneri ir CLEANTECH LATVIA un tā biedrs LVMI Silava, kā arī Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA).

B