Eiropas Savienība piešķir atbalstu projekta GreenOffshore Tech īstenošanai!

Starptautiskam Klasteru konsorcijam, kas sastāv no 9 Eiropas vadošajiem klasteriem un 3 starpkopu un inovāciju vadības eksperti, ir piešķirts 5 miljonu eiro grants no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 projekta “GreenOffshoreTech” īstenošanai. Projekts tika izvēlēts kā otrais labākais starp 132 konkurētspējīgiem projektu pieteikumiem.

Konsorcijā apvienojušies partneri no 15 reģioniem un 7 Eiropas valstīm (Norvēģija, Portugāle, Latvija, Polija, Islande, Apvienotā Karaliste un Vācija) ar vienotu mērķi veicināt inovācijas mazajos uzņēmumos, starpnozaru un starpvalstu sadarbību, kā arī reģionālā biznesa attīstību.

ES atbalstītā projekta “GreenOffshoreTech” mērķis ir radīt ietvaru starpnozaru un starpvalstu sadarbībai starp MVU, klasteriem un reģioniem, un veicināt inovatīvu produktu, procesu vai pakalpojumu attīstību, kas stimulētu videi draudzīgu “offshore” ražošanu un transportu, kā arī stiprinātu efektīvu Zilo Ekonomiku, piemērojoties ES Zaļajam Kursam un vienlaikus saskaroties ar reindustrializāciju un digitalizāciju.

Projekta mērķi vērsti uz 8 nozarēm ar spēcīgu sinerģiju: jūras vēja enerģija, akvakultūra jūrā, nafta un gāze jūrā, ūdens transports, progresīvi materiāli, modernizēta ražošana, Rūpniecība 4.0 un vides tehnoloģijas.

Projekta “GreenOffshoreTech” vīzija ir  padarīt offshore ražošanu un transportu videi draudzīgāku, tīrāku un modernāku, tāpēc 3 no 5 miljoniem eiro ES finansējuma ir paredzēti inovatīvu MVU ideju finansēšanai.

“GreenOffshoreTech” konsorcijs nodrošinās strukturētu sistēmu inovāciju īstenošanai un veiks divu veidu darbības, lai tieši atbalstītu inovācijas MVU:

 1.  tiešs finansiāls atbalsts MVU, izmantojot konkursa uzsaukumu, aicinot iesniegt priekšlikumus 100 inovāciju projektiem attiecīgajās tēmās; un
 2.  piedāvājot pielāgotu uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu klāstu uzvarētāju MVU.

Turklāt “GreenOffshoreTech” konsorcijs piedāvās atvērtu telpu ar virtuālu un fizisku rīku apvienojumu, lai savienotu un veicinātu klasteru un MVU sadarbību dažādās nozarēs, reģionos un valstīs projekta laikā un ārpus tā.

GreenOffshoreTech konsorcijs sastāv no sekojošie klasteriem un reģionās attīstibas aģentūrām:

 1. Mosseregionens Naeringsutvikling AS (MNU), koordinē un stiprina “VIKEN Technology Cluster 4.0” (Norvēģija) – GreenOffshoreTech vadītājs;
 2. FORUM OCEANO – Association of Maritime Economy (Portugāle);
 3. Maritimes Cluster Norddeutschland e.V. (MCN, Vācija);
 4.  Iceland Ocean Cluster (IOC, Islande);
 5. Highlands & Islands Enterprise (HIE, Lielbritānija);
 6. CLEANTECH LATVIA (Latvija);
 7. Centrum Kooperacji Recyklingu (CKR), Nacionālā vadošā klastera “Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes klasteris” koordinators (WMRC, Polija);
 8. Composites United  e.V. (CU), klastera “Leading-Edge Cluster MAI Carbon” koordinators (Vācija),
 9. Cluster Mechatronik & Automation Management GGmbH (CMAB, Vācija) un sekojoši starp-klasteru un inovāciju vadīšanas eksperti:
  • Scaberia AS (Norvēģija);
  • Balance Technology Consulting GmbH (Vācija);
  • Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (MEERI, Polija)

Plašāka informācija būs pieejama projekta sākumā, 2021.gada septembrī.


Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “HORIZON 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr.101005541.