Projekts Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas

Turpinot 2018.gadā īstenotā LVAF atbalstītā projekta “Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā” idejas attīstību, biedrība CLEANTECH LATVIA guvusi apstiprinājumu LVAF projekta iesniegumam “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas”.

Projekta mērķis ir izstrādāt metodiskos norādījumus par Latvijas specifikai atbilstošiem lietus notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem, kas būtu pielietojami dažādās apbūves situācijās. Papildus tiks sagatavotas praktiskas projektēšanas vadlīnijas konkrētiem risinājumiem.

Saskaņā ar Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam, klimata pārmaiņu ietekmē palielināsies nokrišņu intensitāte un biežums, kas skaidri norāda uz lietus ūdeņu apsaimniekošanas problēmas aktualitāti. Izstrādātais metodiskais materiāls būs vērtīgs atbalsts pašvaldībām, plānojot klimata izmaiņu pielāgošanās pasākumus, kā arī sniegs ieguldījumu Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādē 2022.-2027.gadam.

Projekta rezultāti nodrošinās tehnisko atbalstu pašvaldībām un nacionālajā līmenī, plānojot konkrētus plūdu riska mazināšanas pasākumus un ilgtermiņā tiks sekmēta ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu pielietošana, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu. Tiks noorganizētas 2 darba grupu sanāksmes un 10 reģionālie semināri par sagatavotajiem dokumentiem, kā arī izveidoti 2 video materiāli, veidojot pilnvērtīgu sabiedrības izpratni par piedāvātajiem risinājumiem.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 01.06.2020 līdz 30.09.2020

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.