Projekta Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā atklāšanas pasākums Uzbekistānā

Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā 2020. gada 10. martā notika jaunā projekta ” Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” svinīga atklāšana un prezentācija. Projekts tiek īstenots Central Asia Invest V grantu programmas Boosting Small Business Competitiveness ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība.

Pasākumā piedalījās projekta mērķauditorija un ieinteresētās puses, tai skaitā Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Uzbekistānas Republikā – Mihails Popkovs un pārstāvji no Eiropas Savienības delegācijas Uzbekistānas Republikā, mazie un vidējie uzņēmumi (MVK), būvinženieri, projekta partneri un speciālisti no Latvijas.

Projektu līdz 2023. gada aprīlim īstenos partneru konsorcijs no trim valstīm – Latvijas, Kazahstānas un Uzbekistānas. Projekta vadošais partneris ir klasteris CLEANTECH LATVIA, partneris no Kazahstānas puses ir Kazahstānas Republikas ūdensapgādes un sanitārijas uzņēmumu asociācija “Kazahstan SU Arnasy” un partneris no Uzbekistānas puses: Uzbekistānas inženieru konsultantu asociāciju “UZACE”.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot inženieru prasmes Uzbekistānā un Kazahstānā, stiprinot nozares asociāciju lomu un piesaistot MVK.

Projektā ir plānotas dažādas aktivitātes, tai skaitā:

  • Pieredzes apmaiņas vizītes uz Latviju, lai iepazīstinātu Kazahstānas un Uzbekistānas asociāciju pārstāvjus ar Eiropas pieredzi asociāciju vadībā, sertifikācijas sistēmas īstenošanā un atbalsta sniegšanā MVK;
  • apmācības programmu izstrāde tālākizglītībai un personāla pārkvalifikācijai, lai palielinātu MVK konkurētspēju;
  • Pilot apmācību un sertifikācijas programmu izveide un vadīšana Kazahstānas un Uzbekistānas MVK pārstāvjiem;
  • Atbalsts jaunu pakalpojumu ieviešanā, ko piedāvā nozares asociācijas.

Šis ziņojums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, līgums nr. LV-91 atbalstu. Par šī raksta saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju.