Noslēgts projekts par priekšlikumu izstrādi lietus ūdens apsaimniekošanas jomā

Biedrība CLEANTECH LATVIA no 01.05.2018 līdz 31.12.2018 īstenoja projektu “Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā”, reģ. nr. 1-08/225/2018.

Projekta mērķis bija sagatavot priekšlikumus esošo normatīvo aktu grozījumiem un jaunu normatīvo aktu izstrādei lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā, kas sekmētu ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanu, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdensobjektu piesārņojumu.

Projekta mērķis bija sadalīts 2 daļās:

  • izstrādāt apskatu par normatīvo regulējumu lietus ūdens apsaimniekošanas jomā;
  • izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām un jaunu normatīvo aktu izstrādei.

Apskatā par normatīvo regulējumu tika sagatavota informācija un izanalizēta Latvijas republikā spēkā esošās likumdošana, kas attiecas uz ūdenssaimniecības, lietus kanalizācijas un meliorācijas jomām, kā arī apskatīti normatīvie akti, kas attiecas uz nokrišņu notekūdeņu novadīšanu.

Balstoties uz iegūto situācijas analīzi un konstatētajām problēmām, tika izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām un jaunu normatīvo aktu izstrādei. Dokumentā tika ietverti gan vispārīgāki priekšlikumi, kas vērsti uz pieeju tehnisko prasību un parametru reglamentēšanai, gan priekšlikumi konkrētām izmaiņām dažāda līmeņa normatīvajos aktos, lai sekmētu ilgtspējīgu nokrišņu notekūdeņu novadīšanu.

Likumdošanas apkopojuma un priekšlikumu sagatavošanai tika piesaistīts plašs ieinteresēto pušu loks no visas Latvijas, tādējādi sekmējot dažādu viedokļu un pieredžu apmaiņu.  Tika noorganizētas 2 lielās darba grupas tikšanās, kurās kopā piedalījās 51 dalībnieks, pārstāvot gan valsts institūcijas, gan privāto sektoru, gan pašvaldības un universitātes. Papildus tika īstenotas 7 mazākas ekspertu tikšanās, kuru laikā 5 galvenie eksperti no dažādām jomām –  pilsētplānošanas, meliorācijas, zaļās infrastruktūras risinājumiem, ūdensapgādes un kanalizācijas objektu projektēšanas un ūdenssaimniecības pakalpojumiem, izstrādāja projektā paredzēto dokumentāciju.

Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds.