Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums par ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu

Latvijas vides  aizsardzības fonda finansētā projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros ir izstrādāta pirmā daļa – Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums par Latvijas specifikai atbilstošu ilgtspējīgo lietus ūdens apsainiekošanas risinājumu izmantošanu lietus notekūdeņu attīrīšanai dažādās apbūves situācijās dažādiem segumiem.

Apkopojumu izstrādāja pieredzes bagāti un zinoši Latvijas lietus ūdeņu apsaimiekošanas eksperti sadarbībā ar starptautisko ekspertu no Nīderlandes – dr.ir. Floris Boogaard. Pētījumā īpaša uzmanība tika pievērsta risinājumiem un apstākļiem, kas raksturīgi Latvijas klimatam, tostarp,  ziemas aizsalšana, pavasara kušana, augsts gruntsūdens līmenis, utt.

Kopumā informācija tika apkopota no 145 dažādiem literatūras avotiem, tostarp ekspera Foris Boogaard veiktajiem pētījumiem un CLEANTECH LATVIA 2018.gada LVAF projekta ietvaros izstrādātajiem priekšlikumiem esošo normatīvo aktu grozījumiem un jaunu normatīvo aktu izstrādei lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā.

Projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros tiks izstrādāti vēl 2 dokumenti :

    1. Metodiskie norādījumi lietus ūdeņu attīrīšanai tipiskās situācijās (stāvlaukumi, transporta infrastruktūra, dzīvojamā apbūve, utt.)
    2. Projektēšanas vadlīnijas konkrētiem ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem (lietus dārzi, bioievalkas, dīķi, ūdens caurlaidīgais segums, utt.)

Projektā sagatavotie dokumenti nodrošinās tehnisko atbalstu pašvaldību un nacionālajā līmenī, plānojot konkrētus plūdu riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar plūdu riska pārvaldības plāniem. Ilgtermiņā tiks sekmēta ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu pielietošana, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 01.06.2020 līdz 30.09.2021

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.