CLEANTECH LATVIA iesaistās inovatīvu risinājumu veidošanā ūdens tehnoloģiju sektorā

CLEANTECH LATVIA klasteris sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ūdens pētniecības laboratoriju starptautiskā projekta iWatermap ietvaros meklē veidus kā ieviest inovācijas ūdens tehnoloģiju jomā un stiprināt sadarbību starp ūdens nozares pārstāvjiem – valsts pārvaldes un akadēmiskajām iestādēm, kā arī nozares uzņēmumiem.

Šī gada 29. jūlijā mēs izlietojām to resursu daudzumu, ko mūsu planēta var atjaunot gada laikā. Ar katru gadu brīdis, kad izlietojam šo ikgadējo ekoloģisko budžetu, pienāk arvien agrāk. Ņemot vērā pašreizējo resursu izmantošanas tempu, mums būtu vajadzīgas 1,75 planētas, lai apmierinātu visu cilvēku pieprasījumu pēc dabas resursiem.

Ne par velti jau 2015. gadā visas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis pieņēma ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam. Šīs stratēģijas pamatā ir 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas ir steidzams aicinājums visām – gan attīstītajām, gan jaunattīstības – valstīm rīkoties, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību un veicinātu ekonomisko izaugsmi, risinot klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus un strādājot, lai saglabātu mūsu planētas okeānus un mežus.

Viena no Eiropas Savienības iniciatīvām šo mērķu sasniegšanai ir Starpreģionu sadarbības programmas (INTERREG EUROPE) ietvaros īstenotais projekts iWatermap. Projekta mērķis ir atbalstīt inovatīvas politikas iniciatīvas ūdens tehnoloģiju sektorā, kā arī palīdzēt palielināt šī sektora inovāciju ekosistēmas dalībnieku kritisko masu projekta partneru reģionos – Nīderlandē, Latvijā, Portugāle, Spānijā, Grieķijā, Rumānijā un Čehijā. Latvijā šo projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU).

Inovācijas ūdens sektorā palīdz risināt globālos ūdens resursu pārvaldības izaicinājumus  – ūdens trūkumu, tā izmantošanas efektivitāti un pielietojamību dažādās rūpniecības ražošanas sfērās, notekūdeņu attīrīšanu un to vairākkārtēju izmantošanu. Ūdens sektorā strādājošiem uzņēmumiem ir liels potenciāls radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, kurus iespējams eksportēt un līdz ar to arī radīt jaunas darba vietas un stimulēt ekonomikas izaugsmi. RTU zinātnes prorektors Tālis Juhna, runājot par projekta nozīmīgumu Latvijā, skaidro, ka “šī projekta mērķis ir, izmantojot inovācijas palielināt Latvijas ūdens tehnoloģiju uzņēmumu konkurētspēju Eiropas tirgos. Projekta ietvaros tiek izstrādāta arī izglītības koncepcija talantu caurule – kā jau no skolas sola attīstīt ūdens tehnologu prasmes un kā veicināt talantu nonākšanu ūdens tehnoloģiju sektorā.”

CLEANTECH LATVIA šajā projektā  iesaistījies ar mērķi pārstāvēt un veicināt ražošanas uzņēmumu definēto pētniecības tēmu attīstīšanu Latvijas akadēmiskajā vidē. Lai gan, pēc CLEANTECH LATVIA izpilddirektores Evijas Pudānes vārdiem, “jaunu produktu attīstības kultūra Latvijā vēl ir aizsākumos un sadarbība ar universitātēm mums joprojām nav nonākusi uz komerciālu interešu pamata,” uzsāktā sadarbība ar RTU Ūdens pētniecības laboratoriju varētu kļūt par vienu no uzņēmējdarbības un akadēmiskā sektora sadarbības labās prakses piemēriem. RTU Ūdens pētniecības laboratorija jau izstrādā dažādas tehnoloģijas un inovāciju risinājumus tādiem uzņēmumiem kā SIA Rīgas ūdens, SIA Jelgavas ūdens, SIA Jūrmalas ūdens, SIA Ādažu ūdens, SIA Rešetilovs, SIA Watex, SIA Cido, a/s Grindex, a/s Valmieras stikla šķiedra.

Veiksmīgas starpdisciplinārās sadarbības veidošana starp valsts iestādēm, uzņēmumiem un akadēmiskās nozares pārstāvjiem ir viens no svarīgākajiem faktoriem reģionālās kritiskās masas attīstībā, kas ir arī viens no galvenajiem iWatermap projekta uzdevumiem. Projekta ietvaros tiks izveidoti arī ūdens tehnoloģiju ekosistēmas internacionalizācijas un nozares cilvēkresursu attīstības rīcības plāni, lai panāktu ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu un veicinātu nozares spēlētāju pārrobežu un starpdisciplināro sadarbību.

iWatermap projekts tiek īstenots no 2018. gada 1.jūnija līdz 2023. gada 31.maijam. Projekta kopējais budžets ir 1 688 726 EUR (1 402 056 EUR (83%) sastāda ERAF finansējums, bet  286 669.90 EUR (17%) – partneru līdzfinansējums). Izglītības un zinātnes ministrijas budžets sastāda 154 135 EUR (131 014.75 EUR  (85%) veido ERAF finansējums, bet 23 120.25 EUR (15%) – valsts līdzfinansējums).