CLEANTECH LATVIA saņem Attīstības sadarbības grantu

CLEANTECH LATVIA ir noslēgusi līgumu ar LR Ārlietu ministriju par projekta “Latvijas tīro tehnoloģiju klastera CLEANTECH LATVIA atbalsts reģionālo pašvaldību (hakimat) pārvaldes kapacitātes celšanai Uzbekistānas lauku reģionos” īstenošanu Attīstības sadarbības grantu programmas ietvaros.

Projekta ietvaros tiks sniegtas apmācības 3 Uzbekistānas reģionu pašvaldību (hakimatu) atbildīgajām amatpersonām un speciālistiem, ar mērķi celt šo reģionu ekonomisko un ekoloģisko kapacitāti.

Apmācības notiks tēmās, kam ir būtiska nozīme mūsdienu sabiedrības labklājībā un reģionu konkurētspējas celšanā:

  • efektīvas vides resursu pārvaldības plānošanas saistība ar reģiona ilgtermiņa attīstību un ekonomisko labklājību;
  • ūdens resursu efektīva apsaimniekošana, iepazīstinot ar pieejām un tehnoloģiskajiem risinājumiem dzeramā ūdens sagatavošanā un notekūdeņu attīrīšanā;
  • sadzīves atkritumi, to apsaimniekošanai pieejamās tehnoloģijas un risinājumi, tai skaitā poligonu plānošana un ilgtermiņa investīciju projektu īstenošana;
  • ilgtspējīga pilsētplānošana, efektīva pilsētas resursu izmantošana, tai skaitā lietus ūdeņu uzkrāšana un izmantošana, viedais apgaismojums un citi svarīgi risinājumi;
  • lauksaimniecības atkritumu pārstrādes risinājumi, izmantojot biogāzi un iegūstot bioloģiskos mēslojumus, to tālāka pielietošana lauksaimniecībā, elektrības ieguve mājsaimniecību vai plašākām sabiedrības vajadzībām un augsnes rekultivācijas iespējas izmantojot dažādas sanācijas metodes.