Baltic Blue Biotechnology Alliance

Biedrība CleanTech Latvia ir partnerorganizācija INTERREG projektā Baltic Blue Biotechnology Alliance, kas apvieno zilās biotehnoloģijas ekspertus no Baltijas jūras reģiona (BJR). Pateicoties projektam, BJR pētniecības institūtu resursi ir padarīti pieejami zilās biotehnoloģijas pārstāvjiem Baltijas jūras reģionā. Projekta mērķis ir atvieglot un paātrināt uz Baltijas jūras resursu balstītu produktu komercializāciju.

Projekts “Alliance” sistemātiski un starp-valstiski apvieno zinātību no projekta partneriem, lai nodrošinātu zilās biotehnoloģijas pētniecības, attīstības un mārketinga aktivitāšu vajadzības. Kopā ar saviem mērķa lietotājiem, MVU un jaundibinātiem uzņēmumiem, “Alliance” mērķis ir sekmēt izaugsmi zilās biotehnoloģijas jomā, izstrādājot darba kārtību, kas nodrošina efektīvu jūras resursu, infrastruktūras un zinātības izmantošanu Baltijas jūras reģionā.

Pateicoties šim projektam, jau vairāki uzņēmumi ir saņēmuši nepieciešamo atbalstu, lai attīstītu sava produkta un uzņēmuma virzību vietējos un Eiropas tirgū. Atbalstāmo ideju un uzņēmumu atlase un uzņemšana turpināsies līdz pat projekta beigām – 2019. gadam. Kā arī projekta partneru mērķis ir nostabilizēt izveidoto platformu, lai tā spētu sekmīgi darboties arī pēc projekta beigu termiņa.

Projekts tiek īstenots ar INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Sīkāka informācija par projektu: https://www.submariner-network.eu/projects/balticbluebioalliance

Sīkāka informācija par programmu: https://www.interreg-baltic.eu/home.html